The Perception of Poland and Poles in the Eyes of Foreign Students

Katarzyna Stankiewicz

Abstrakt


The purpose of this article is to present Poland and Poles as seen by foreign students, who come to Poland as participants of European student exchange programs, and to analyze the roots of stereotypes as well as the possibilities to modify the stereotypes held by foreigners. Exchange students are considered to be a peculiar group of foreigners since they stay in Poland as “temporary migrantsâ€. The article contains the findings of empirical research and references prior research and confirms their findings. Foreign students see Poland as a poor and backward country whose inhabitants are very religious and patriotic. Foreign media, which are a source of stereotypes, influence foreign students’ perception of Poland before their arrival in Poland. Participating in the student exchange confirmed some of their stereotypes, but it also offered a chance for students to confront stereotypes with critical afterthought and to create positive opinions about Poland and Poles.


Słowa kluczowe


perception of Poland; stereotype of Poles; educational exchange; foreign students; Erasmus Programme; cultural contact; intercultural learning

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne [Stereotypes Live in a Language. Ethnolingustic Study], Lublin 2007.

BokszaÅ„ski Z., MÅ‚odzi Europejczycy o Polakach. Opinie studentów uniwersytetów europejskich [Young Europeans about Poles. Opinions of the Students of European Universities], Åodź 1997.

Danilewicz W., Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych [Social Implications of Cross-Border Migrations] [in:] Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie [Migrations, Refugees, Multiculturalism. The Clash of Cultures in the Contemporary World], D. Lalak (ed.), Warszawa 2007.

Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Åšwiata w Polsce [A Guest in the House. Students from the Third World Countries in Poland], E. Nowicka, S. ÅodziÅ„ski (eds.), Warszawa 1993.

Krupnik S., Krzaklewska E., Studenci Erasmusa w Polsce – raport z badania Erasmus Student Network [Erasmus Students in Poland – Erasmus Student Network Research Report], strona internetowa programu Socrates-Erasmus, http://www.socrates.org.pl/socrates2/attach/erasmus/zalaczniki/broszura_esn.pdf [access: 01.10.2007].

Mucha J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne [Faces of Ethnicity. Theoretical and Empirical Study], Krakow 2005.

Nowicka E., Wprowadzenie [Introduction] [in:] Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Åšwiata w Polsce [A Guest in the House. Students from the Third World Countries in Poland], E. Nowicka, S. ÅodziÅ„ski (eds.), Warszawa 1993.

Obraz Polski i Polaków w Europie [The Image of Poland and Poles in Europe], L. Kolarska-Bobińska (ed.), Warszawa 2003.

Pasieka M., Krajewski G., Stacjonarny tandem językowy – o rozwijaniu kompetencji międzykulturowej [A Stationary Language Tandem – On Developing Intercultural Competence], „Języki Obce w Szkole†[Foreign Languages at School] 2002, Vol. 3.

Polska strona programu Erasmus [Erasmus Polish website], http://www.erasmus.org.pl/ [access: 20.05.2011].

Rokicki J., Studenci obcokrajowcy o Polsce i Polakach [Foreign Students on Poland and Poles], „Przegląd Polonijny†[Review of Polonia] 1998, Vol. 4.

Saryusz-Wolski T., Słowo wstępne [Preface] [in:] S. Krupnik, E. Krzaklewska, Studenci Erasmusa w Polsce – raport z badania Erasmus Student Network [Erasmus Students In Poland – Erasmus Student Network Research Report], Polska strona programu Erasmus [Erasmus Polish website], http://www.socrates.org.pl/socrates2/ attach/erasmus/zalaczniki/broszura_esn.pdf [access: 01.10.2007].

Stankiewicz K., Przekaz kulturowy w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego [Cultural Transfer in Teaching Polish as a Foreign Language Coursebooks] [in:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku [Seeking New Solutions. Teaching Polish as a Foreign Language On the Threshold of the 21st Century], W.T. Miodunka, A. Seretny (eds.), Krakow 2008.

Szarota T., Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy [Germans and Poles. Mutual Perception and Stereotypes], Warszawa 1996.

Thomas A., Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns [in:] Kulturvergleichende Psychologie, A. Thomas (ed.), Gottingen 1993.

Warchala M., Polska i Unia Europejska – wiedza, stereotypy, sympatie i antypatie [Poland and the European Union – Knowledge, Stereotypes, Sympathies and Antipathies] [in:] Obraz Polski i Polaków w Europie [The Image of Poland and Poles in Europe], L. Kolarska-Bobińska (ed.), Warszawa 2003.

Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europejskiej [Poland’s Image in the Press of the European Union Countries], M. Warchala (ed.), Warszawa 2002.

Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian [Foreign Language Teachers in the Era of Transformation], Krakow 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.