Odcienie i cienie wolontariatu

Ewa Włodarczyk

Abstrakt


The article provides an analysis of voluntary service, which is particularly relevant in 2011, the European Year of Volunteering. The article discusses the main legal issues of volunteering statistical data concerning voluntary service as well as their dynamics over the past decade. The article further documents attempts to promote the idea of voluntary services in contemporary Poland. Aside from showing the positive aspects of volunteering, the text also encourages reflection on its shadows.


Słowa kluczowe


volunteering; voluntary service; volunteer; voluntary activity; social forces; legal aspects of voluntary services; European Year of Volunteering 2011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007.

Błońska K., Osobowość wolontariusza. Dlaczego ludzie pomagają [w:] Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych, D. Widelak, S. Śliwa (red.), Opole 2009.

Cichoń R., Działalność wolontariacka jako jedna z form wsparcia organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym [w:] Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, B. Matyjas (red.), Kielce 2009.

Czerepaniak-Walczak M., Od pomocy państwa do samopomocy – procesy emancypacji w społeczeństwie obywatelskim (perspektywa pedagogiczna) [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Toruń 2005.

Davies M., Socjologia pracy socjalnej, Warszawa 1996.

Donevska M., Praca socjalna jako profesja i rodzaj aktywności społecznej [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (red.), Łodź 1998.

Dziewiecki M., Zagrożenia w epoce postmodernizmu [w:] W trosce o rodzinę, M. Ryś, M. Jankowska (red.), Warszawa 2007.

Filipiak B., Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, Szczecin 2004.

Garczyński S., O dawaniu, Warszawa 1985.

Hardin R., Zaufanie, Warszawa 2009.

Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1980.

Karkowska M., Skalski T., Kultura – socjalizacja – tożsamość, Kraków 2010.

Karyłowski J., O dwóch typach altruizmu, Wrocław 1982.

Kocik L., Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków 2006.

Krajewska A., Sprawozdanie z dyskusji eksperckiej [w:] U progu zmian. Pięć lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, G. Makowski (red.), Warszawa 2008.

Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Poznań 2006.

Krolikowska J., Socjologia dobroczynności: zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich, Warszawa 2004.

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Kuleta M., Lęk i tożsamość w obliczu procesów globalizacyjnych. Preferencje stylu życia młodych Polaków [w:] W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.), Kraków 2008.

Łobocki M., Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, K. Marzec-Holka (red.), Bydgoszcz 1998.

Makowski G., Wnioski i rekomendacje [w:] U progu zmian. Pięć lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, G. Makowski (red.), Warszawa 2008.

Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009.

Olubiński A., Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Toruń 2005.

Olubiński A., Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej [w:] Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, S. Kawula (red.), Toruń 2005.

Otrębska-Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy, Katowice 1991.

Polityka społeczna, G. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Warszawa 2008.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego, Warszawa 1935.

Sobiesiak P., Ustawowe regulacje wolontariatu w praktyce [w:] U progu zmian. Pięć lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, G. Makowski (red.), Warszawa 2008.

Styk J., Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Lublin 1999.

Sztompka P., Zaufanie: fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

Witkowski L., Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat przed woluntaryzmem – spojrzenie filozofa) [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Toruń 2005.

Wojnowska E., Wybrane aspekty prawne wolontariatu [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Toruń 2005.

Wygnański J.J., „Robię to, bo Pan tego nie robi….”, „Znak” 2000, nr 12.

Załuska M., Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń (red.),Warszawa 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.