My patrioci?

Jolanta Szczurkowska

Abstrakt


This article is a diagnostic test of Polish patriotism based on the results of the last two decades of investigations. It was found that the most of Poles identify themselves as patriots, however their understanding of patriotism differs in content and is oft en politically distinctive. Patriotism is expressed in the attitude towards the homeland and nation and moreover regulates the in-group and out-group relationships. The patriotism of Poles correlates to the humanism of Polish culture, benevolence towards one’s own nation and nationalism. Patriotism is not a barrier to uniting with other EU countries. On the other hand, Polish patriotism promotes Polish interests by  favouring countrymen in the economic field while defending against the destruction of the national standing, insulting of the president (especially by foreign politicians), and the falsification of Polish history. Those who leave the homeland are “weak patriots”. There is no difference in the emotional and behavioural patriotism among emigrants, re-emigrants and those who live in the country. Currently, there is a noticeable decrease in the intensity of patriotic attitudes, particularly in knowledge about homeland.


Słowa kluczowe


patriotism; national identity; polish culture; national good; national pride

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka A., Postawa patriotyczna młodych ludzi a ich chęć opuszczenia ojczyzny, niepublikowana praca licencjacka PWSZ, Tarnobrzeg 2006.

Bar-Tal D., Patriotism as Fundamental Beliefs of Group Members, „Politics and the Individual” 1993, No. 2.

Bar-Tal D., Przekonania społeczne w czasie nierozwiązywalnych konfliktów, „Studia Psychologiczne” 1999, nr 2.

Bilewicz M., Zagrożenie tożsamości czy pozytywnego wizerunku? Poznawcze i afektywne reakcje na zagrożenie statusu grupy własnej [w:] Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne, M. Kofta (red.), Warszawa 2004.

Billig M., Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.

Blak T., Schmidt P., National Identity in a United Germany: Nationalism or Patriotism? An Empirical Test with Representative Data, „Political Psychology” 2003, No. 2.

Bocheński M.J., O patriotyzmie, Warszawa 1989.

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009.

Chałas K., Kowalczyk S., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, Lublin–Kielce 2006.

Chlewiński Z., Patriotyzm i nacjonalizm. (Myśli psychologa) [w:] Christianitas et Kultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczkowskiego, H. Gapski (red.), Lublin 1998.

Duff y D.M., Sullivan J.I., Polakiewicz L.A., Patriotic Perspectives in Contemporary Poland: Conflict or Consensus? , „The Polish Review” 1993, No. 3.

Feshbach S., Ludzka agresja a wojna [w:] Socjalizacja a agresja, A. Frączek, H. Zumkley (red.), Warszawa 1993.

Grabowska-Garczyńska K., Im from Poland – o tożsamości Polaków na obczyźnie, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 1.

Grzelak J., Czy stajemy się lepsi? O nieoczekiwanym uspołecznieniu Polaków [w:] Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, M. Drogosz (red.), Gdańsk 1995.

Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa 2010.

Karwowska, D., Jarymowicz M., Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych stron patriotyzmu: o złożoności standardów wartościowania u osób o różnym stopniu dystynktywności schematu JA, „Przegląd Psychologiczny” 2003, nr 4.

Kloskowska A., „Kraj, do którego się wraca”. Czym jest ojczyzna dla lubelskich studentów? [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, J. Bartmiński (red.), Lublin 1993.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

Koseła K., Polska młodzież w świetle badań międzynarodowych, „Polityka Społeczna” 2007, nr 10.

Kosterman R., Feshbach, S., Toward a Measure of Patriotic and Nationalistic Attitudes, „Political Psychology” 1989, No. 2.

Kwiatkowska A., Tożsamość a społeczne kategoryzacje, Warszawa 1999.

Libelt K., O miłości ojczyzny, Kijów 1916.

Mlicki P., Ellemers N., Being Different or Being Better? National Stereotypes and Identifications of Polish and Dutch Students, „European Journal of Social Psychology” 1996, Vol. 26.

Mostwin D., Trzecia wartość. Formowanie się nowej tożsamości polskiego emigranta w Ameryce, Lublin 1985.

Mummendey A., Klink A., Brown R., Nationalism and Patriotism: National Identification and Out-group Rejection, „British Journal of Social Psychology” 2001, Vol. 40.

Muszyński H., Rozwój moralny, Warszawa 1987.

Nowak-Jeziorański J., Patriotyzm i nacjonalizm [w:] Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, S. Zięba (red.), Lublin 2004.

Pyszczyński T., Solomon S., Greenberg J., In the Wake of 9/11. The Psychology of Terror, Washington 2003.

Radkiewicz P., Postawy narodowe Polaków w okresie zmiany systemowej. Próba diagnozy i zarys tendencji rozwojowych [w:] Demokracja w Polsce, U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Warszawa 2005.

Schatz R.T., Staub E., Lavine H., On the Varieties of National Attachment: Blind Versus Constructive Patriotism, “Political Psychology” 1999, Vol. 20.

Schulz W., Ainley J., Fraillon J., Kerr D., Losito B., Initial Findings from the IEA International Civic and Citizenship Education Study, Roma 2010.

Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

Skarżyńska K., Poppe E., Patriotyzm i nacjonalizm a spostrzeganie cech Polaków i innych narodowości, „Przegląd Psychologiczny” 1993, nr 1/2.

Skarżyńska K., Różne oblicza i funkcje patriotyzmu [w:] Patriotyzm. Tożsamość narodowa. Poczucie narodowe, E. Nowicka-Włodarczyk (red.), Kraków 1998.

Sołoma E., Lęk przed śmiercią, światopogląd a samoocena: omówienie teorii opanowania trwogi, „Przegląd Psychologiczny” 1995, nr 1/2.

Szarota T., Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa 1988.

Szczurkowska J., Postawy patriotyczne i miejsce osiedlenia się a preferencje wybranych grup narodowościowych, niepublikowana rozprawa doktorska KUL, Lublin 1997.

Szczurkowska J., Patriotyzm dwóch pokoleń [w:] Pedagogika społeczna w służbie rodzinie, K. Gąsior, T. Sakowicz (red.), Kielce 2005.

Szczurkowska J., Postawa patriotyczna a tolerancja wobec czynów osób różnych kategorii społecznych [w:] O przekraczaniu granic własnych ograniczeń – z perspektywy psychotransgresjonizmu, I. Pufal-Struzik (red.). Krakow 2008.

Szczurkowska J., Zaleski Z., Postawa patriotyczna a preferencje narodowościowe [w:] Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.), Lublin 2003.

Szczurkowska J., Zmiany w postawie patriotycznej jako odzwierciedlenie społeczno-politycznoekonomicznych doświadczeń polskich rodzin [w:] Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka” , Gdańsk 2009.

Ślusarczyk S., Postawa patriotyczna a postawa religijna, niepublikowana praca licencjacka Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005.

Tajfel H., Tożsamość społeczna i zachowanie międzygrupowe, „Przegląd Psychologiczny” 1976, nr 2.

Tajfel H., Turner J. An Integrative Theory of Intergroup Conflict [w:] The Social Psychology of Intergroup Relations, W.G. Austin, S. Worchel (red.), Monterey 1979.

Walicki A., Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne, Warszawa 1991.

Wojciszke B., Baryła W., Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia [w:] Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, M. Drogosz (red.), Gdańsk 1995.

Zabłotni J., Postawa patriotyczna harcerzy a ich poczucie odpowiedzialności, niepublikowana praca licencjacka PWSZ, Tarnobrzeg 2004.

Zaleski Z., Psychologia wsparcia dla nowej Europy. Polacy wobec referendum akcesyjnego 2003, Lublin 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.