„Płeć” resocjalizacji. Typ narracji w kształceniu pedagogów resocjalizacyjnych

Renata Szczepanik

Abstrakt


The aim of this paper is to demonstrate that the notion of qualitative differences in the behaviour of female and male off enders is not acknowledged in the academic curriculum of rehabilitation education. The theoretical categories of social dysfunctionality, on the basis of which deviant behaviours are diagnosed and rehabilitation aims formed, are imbedded in an androcentric system of values. In rehabilitation practice this leads to a situation where dysfunctional men and women are taught to accept stereotypical gender roles (i.e. androcentric measurement of social dysfunctionality of men and women).


Słowa kluczowe


rehabilitation; gender and rehabilitation; cultural-social notions of gender; female offenders; academic education of rehabilitation staff

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler F., Sisters in Crime: the Rise of New Female Criminal, New York 1975.

Bałandynowicz A., Seksualność, kontrola, styl życia a skłonność kobiet do popełniania przestępstw – związek makrosystemu z przestępczością w świetle skandynawskich analiz empirycznych [w:] Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, I. Pospiszyl, R. Szczepanik

(red.), Łódź 2007.

Belknap J., The Invisible Woman: Gender, Crime and Justice, Belmont, Wadsworth 2001.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2004.

Błachut J., Kobiety recydywistki w świetle badań kryminologicznych, Wrocław 1981.

Błachut J., Sądowy wymiar kary wobec kobiet, Kraków 1982.

Budrewicz I., Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt, Bydgoszcz 1997.

Desperak I., Złe dziewczynki i potworne kobiety – dlaczego media lubią je tak przedstawiać? [w:] Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Łódź 2007.

Fifty Key Thinkers in Criminology, K. Hayward, S. Maruna, J. Mooney (red.), London–New York 2010.

Gelsthorpe L., Counterblast: Women and Criminal Justice: Saying it Again, Again and Again, „The Howard Journal” 2006, Vol. 45, No. 4.

Harasimiak G., Demoralizacja jako podstawowe pojęcie w postępowaniu z nieletnimi, Szczecin 2001.

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2008.

Hutson N., Myers C.A., “Bad Girs” or “Mad Girls” – the coping mechanism of female young off enders [w:] Gender and Justice. New concepts and approaches, F. Heidensohn (red.), Devon 2006.

Kolarczyk T., Kubiak J., Wierzbicki P., Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne i penitencjarne, Warszawa 1984.

Lloyd A., Doubly Deviant, Doubly Damned. Society’s Treatment of Violent Woman, London 1995.

Majchrzyk Z., Kiedy kobieta zabija. Motywy, osobowość, relacja sprawca–ofiara, strategie obronne. Opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia, Warszawa 2009.

Majchrzyk Z., Motywacje zabójczyń: alkohol i przemoc w rodzinie, Warszawa 1995.

Majchrzyk Z., Zabójczynie i zabójcy. Osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne. Analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego, Warszawa 2008.

Marsh I., Theories of Crimes, London–New York 2008.

Marzec-Holka K., Dzieciobójstwo. Przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia, Bydgoszcz 2004.

McIvor G., Murray C., Jamieson J., Desistance from crime: is it different for women and girls? [w:] After Crime and Punishment. Pathways to off ender reintegration, S. Maruna, R. Immarigeon (red.), Devon 2004.

Pollak O., The Criminality of Women, Philadephia 1950.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1995.

Resocjalizacja, B. Urban, J. Stanik (red.), t. I, Warszawa 2007.

Simon R.J. , Women and Crime, Mass, Lexington 1975.

Smart C., Women, Crime and Criminology, London 1977.

Smart C., Women, crime and criminology; a feminist critique, London 1976.

Sutherland E., Cressey D., Criminology, Philadelphia 1978.

Szczepanik R., Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców [w:] Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2006.

Szczepanik R., Struktura i dynamika przestępczości kobiet [w:] Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, M. Konopczyński, B.M. Nowak (red.),Warszawa 2008.

Szczepanik R., (Re)socjalizacja rodzajowa młodzieży nieprzystosowanej społecznie [w:], Koniec mitu niewinności? Płeć seksualność w socjalizacji i edukacji, L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Warszawa 2009.

Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Titkow A. (red.), Warszawa 2003.

Walklate S., Gender, Crime and Criminal Justice, Devon 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.