Ukryty program edukacji nauczycieli języka niemieckiego w kolegiach nauczycielskich

Sabina Czajkowska-Prokop

Abstrakt


One of the most important goals of teaching foreign languages is the development of so called intercultural language competence which is, among others, the basis for appropriate verbal and non-verbal behaviour in situations of contact with representatives of other cultures. To develop intercultural competence of students, it is necessary for foreign language teachers to have the skills themselves. However, intercultural competence is usually neglected in the process of foreign language teachers’ education in teacher training colleges, as it is a part of so called hidden curriculum of teachers’ education. The presented research also shows that the lack of intercultural issues in the process of future teachers’ education results in neglecting them also in teaching foreign languages in various types of schools.


Słowa kluczowe


hidden curriculum; intercultural competence; intercultural communication; Common European Framework of Reference for Languages; teacher training

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczak-Krysztofowicz S., Miejsce i rola nauczania interkulturowego na studiach germanistycznych i w kolegiach nauczycielskich w Polsce. Prezentacja wybranych wyników badań empirycznych, „Neofilolog†2006, nr 28.

Aleksandrowicz-Pędich L., Interkulturowość w kształceniu językowym w Polsce i innych krajach europejskich [w:] Nauczanie języków obcych. Polska a Europa, H. Komorowska (red.), Warszawa 2007.

Aleksandrowicz-Pędich L., Międzykulturowość na lekcjach języków obcych, Białystok 2005.

Banach B., Interkulturowe tendencje we współczesnej glottodydaktyce, „Przegląd Glottodydaktyczny†2001, t. 17.

Bandura E., Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków 2007.

Bandura E., Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nowych materiałach do nauczania języka angielskiego dla szkół średnich [w:] Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki, H. Komorowska (red.),Warszawa 2003.

Chłopek Z., Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce: wyniki badań kwestionariuszowych. „Języki Obce w Szkole†2009, nr 1.

Coste D. et al. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.

Czajkowska-Prokop S., Nikodemska M., Elementy wiedzy socjokulturowej w nauczaniu jÄ™zyka niemieckiego na etapie wczesnoszkolnym, „Roczniki Naukowe†XII, „JÄ™zyki Obceâ€, WaÅ‚brzych 2007.

Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, M. Mackiewicz (red.), Poznań 2005.

Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, B. Weigl, B. Maliszkiewicz (red.), Gdańsk 1998.

Komorowska H., Nowe tendencje w pracach programowych Rady Europy. Koncepcja celów nauczania języka obcego, „Języki Obce w Szkole†1996, nr 2.

Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej, R. Lewicki i in., (red.), Wrocław 2006.

Kurtyka A., Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturow, M. Mackiewicz (red.), Poznań 2005.

Lubecka A., Interkulturowa kompetencja komunikatywna – jak wykorzystać gry symulacyjne do jej osiągnięcia, „Biuletyn Glottodydaktyczny†1998, nr 4.

Mackiewicz M., Orientacja (inter)kulturowa zajęć języka niemieckiego na poziomie ponadgimnazjalnym – fakty i mity, „Neofi lolog†2006, nr 28.

Mihułka K., Porozmawiajmy otwarcie o tabu! Tematy tabu w komunikacji międzykulturowej, „Języki Obce w Szkole†2007, nr 1.

Mihułka K., Wpływ dowcipów na rozpowszechnianie i utrwalanie stereotypów narodowych, „Języki Obce w Szkole†2007, nr 4.

Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Podstawa programowa z komentarzami, t. 3: Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009, http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_3.pdf [dostęp: 08.01.2010].

Morciniec N., O językowym obrazie świata, czyli czy różnią się języki? http://www.morciniec.eu/pl.php?id=4&view=1 [dostęp: 8.01.2010].

Myczko K., Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, M. Mackiewicz (red.), Poznań 2005.

Nauczanie języków obcych. Polska a Europa, H. Komorowska (red.), Warszawa 2007.

Polok K., Akulturacja a interferencja kulturowa – wnioski z bada, „Języki Obce w Szkole†2006, nr 6.

Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki, H. Komorowska (red.), Warszawa 2003.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.06.2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (Dz.U. z dnia 18.07.2006 r.).

Tomiczek E., Interferencja w komunikacji interkulturowej, „Orbis Linguarum†1996, Vol. 4.

Torenc M., Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław 2007.

Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży, Warszawa 1999.

Wysocka M., Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych, Katowice 2003.

Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.

Żylińska M., Podejście interkulturowe, czyli o konieczności zmian w nauczaniu języków obcych, „Języki Obce w Szkole†2003, nr 6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.