Nauczyciel „niespecjalnie – specjalny†wobec szkolnej pracy z uczniem z ADHD

Wanda Baranowska

Abstrakt


ADHD children’s school functioning substantially depends on professional competences and personal beliefs of teachers, undergoing „treatment†in the course of their education and job training. It should be noted that a student with ADHD is the subject of interest of special pedagogy, which makes that the way of ‘thinking about him/her’, derived from training standards, classifies him/her as ‘a different’ or even ‘a difficult’ pupil. Along with development of a diagnostic process, the number of students with ADHD in mass school forms is increasing, the teacher training syllabus, however, remains unchanged, bringing on the one hand, the illusion of a ‘special approach’, and a false imperative ‘to adapt working methods to a potential of each child in a classroom’ on the other.


Słowa kluczowe


teacher; education; hidden program; ADHD; students; stigmatization

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adesman A., A diagnosis of AD/HD? Don’t overlook the probability of comorbidity!, „Contemporary Pediatrics†2003, 20 (12).

Baranowska W., ADHD – różne źródÅ‚a wiedzy o metodach wychowania [w:] ADHD – polemiki i badania, W. Baranowska (red.), Åódź 2009.

Baranowska W., Nauczyciel a uczeń z ADHD, Kraków (w druku).

Baranowska W., Postrzeganie sytuacji szkolnej uczniów z ADHD przez matki [w:] ADHD – polemiki i badania, W. Baranowska (red.), Åódź 2009.

Baranowska W., Szkolny system wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka z ADHD-pomiędzy teorią a praktyką, „Pedagogika Rodziny†2006, nr 1.

Barkley R.A., Attention – Deficit Hyperactivity Disorder. A Handbook for Diagnosis and Treatment, New York–London 2006.

Czykwin E., Samoświadomość nauczyciela, Białystok 1995.

Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition, text revision, APA, 1998.

Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, H. Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994.

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2003.

Hermann B., Jines J., Dabbs K., Allen C.A., Sheth R., Fine J., McMillan A., Seidenberg M., The frequency, complications and aetiology of ADHD in new onset pediatric epilepsy, Oxford 2007.

Jagieła J., Trudny uczeń w szkole, Kraków 2005.

Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A., ADHD – zespól nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk 2006.

Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1987.

Kutscher M.L., ADHD e – book: Living as if There is No Tomorrow, Booklocker.com 1998–2002 (pozycja elektroniczna).

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu [w:] Pedagogika: podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2003.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, „Studia Pedagogiczne†1995, t. 61.

Åobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004.

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, WHO, 1994.

Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa 1977.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.

Ratajek Z., Profesjonalizm współczesnego nauczyciela a możliwości zmian jego kształcenia w systemie akademickim [w:] Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, E. Sałata (red.), Radom 2001.

Sachs G.S., Thase M.E., Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, Gdańsk 2003.

Sękowska Z., Pedagogika specjalna. Zarys, Warszawa 1985.

Silay Y.S., Jankovic J., Emerging drugs in Tourette Syndrome, „Expert Opinion on Emerging Drugs†2005, No. 10, s. 365–380.

Szczepanik R., Elementy pedagogiki specjalnej, Åódź 2007.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2004 r. Nr 256.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004.

World Health Organization, International Classification of Impairments, Activities and Participation (ICIDH 2) , Geneva 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.