Kultura prawnicza jako rodzaj kultury zawodowej

Przemysław Kaczmarek

Abstrakt


The article exemplifies ethnocentrism as a research perspective, which determines "interior" point of view, proper to community understood as a professional group. Ethnocentrism is applied when pondering over the law. This point of view implies the concept of legal culture as a type of professional culture. For that reason the following deliberation applies to two issues. The first concerns the presentation of ethnocentrism, the second illustrates the legał culture as a type of professional culture.


Słowa kluczowe


legał culture, law culture, ethnocentrism, society

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borucka-Arctowa M., Kultura prawna na tle myśli filozoficznej i społecznej o kulturze, „Studia Prawnicze" 2002, z. 1.

Buchowski M., Burszta W.J., O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Dworkin R„ Imperium prawa, tłum. J. Winczorek, Kraków 2007.

Dybel P., Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004.

Eco U., Interpretacja i historia [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, S. Collini (red.), przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.

Fish S., Dowodzenie vs. perswazja: dwa modele krytycznej działalności [w:] Interpretacja retoryka, polityka. Eseje wybrane, A. Szahaj (red.), Kraków 2002.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Kraków 2004.

Geertz C, Rytuał a zmiana społeczna:przykład jawajski [w:] Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przekł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.

Geertz C, Wiedza lokalna. Fakt i prawo w perspektywie porównawczej [w:] Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 2005.

Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych", Kraków 1986.

Gizbert-Studnicki T., Rozumienia prerozumienia [w:] Prawo - Władza - Społeczeństwo -Polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, Toruń 2006.

Gizbert-Studnicki T., Ujęcie instytucjonalne w teorii prawa [w:] Studia z filozofii prawa, J. Stelmach (red.), Kraków 2001.

Gizbert-Studnicki T., Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", Kraków 1978.

Gromski W., Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000.

Hałas E., Konstruowanie wartości społecznych. Kulturalistyczna koncepcja Floriana Znanieckiego [w:] Symbole w interakcji, Warszawa 2001.

Hart H.L.A., Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 1998.

Kaczmarek P., Czy uzasadnione jest mówienie o prawniczym etnocentryzmie?, „Kultura i Edukacja" 2008, nr 2.

Kaczmarek P., Pytanie o użyteczność perspektywy (etno)centrycznej dla rozważań nad prawem. [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, M. Błachut (red.), Wrocław 2007.

Kalaga W., Granice tekstu - mgławice tekstu, „Teksty Drugie" 1998, nr 4.

Kalaga W., Tradycja - tekst - interpretacja, „Teksty Drugie" 1998, nr 4.

Kalagi W., Tekst - wirtualność - interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ, „Teksty Drugie" 1997, nr 6.

Kaufmann A., Rozważania wstępne nad logiką prawniczą i ontologią relacji. Założenia personalistycznej teorii prawa,,, Colloąuia Communia" 6(41) 1988-1(42) 1989.

Kmita J„ Konieczne serio ironisty, Poznań 2007.

Koczanowicz L., Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław 2005.

Kozak A., Homeostaza prawa [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, J. Helios (red.), Wrocław 2003.

Kozak A., Reguły interpretacji kulturowej a reguły dokonywania czynności konwencjonalnej [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, W. Jedlecka (red.), Wrocław 2004.

Kurczewski J., Prawem i Lewem. Kultura prawna społeczeństwa polskiego po komunizmie, „Studia Socjologiczne" 2007, nr 2.

Kuźma E., Konstruktywizm [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski (red.), Kraków 2006.

Marquard O., Pytanie o pytanie, na którą odpowiedzią jest hermeneutyka [w:] Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.

Nowak A., Podmiotowość, wspólnota, system. Pomiędzy etyką, polityką a socjologią wiedzy [w:] Od filozofii polityki do praktyki politycznej, A. Szahaj (red.), Toruń 2006.

Pałecki K„ O użyteczności pojęcia kultura prawna,,, Państwo i Prawo" 1974, nr 2.

Pałubicka A., Praktyczny i teoretyczny aspekt pojmowania realności świata w perspektywie filozofii humanistyki [w:] Konstruktywizm w humanistyce, A, Pałubicka, A.P. Kowalski (red.), Bydgoszcz 2003.

Pichlak M., Ustawa jako mgławica. O zastosowaniu pewnej metafory w prawoznawstwie [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, M. Błachut (red.), Wrocław 2007.

Rosner K, Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami, „Teksty Drugie" 1998, nr 4.

Sarkowicz R., Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995.

Smolak M., Zmiana paradygmatu interpretacyjnego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, z. 3-4.

Stasiuk K., Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturę masową, Wrocław 2003.

Szahaj A., Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście (odpowiedź krytykom), „Teksty Drugie" 1998, nr 4.

Szahaj A., Zwrot antypozytywistyczny dopełniony, „Teksty Drugie" 2007, nr 1/2.

Żemło M., Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno-fenomenologicznej, Lublin 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.